Wiadomości

Wkrótce w regionie

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kontakt24


Regulamin serwisu Nasze-dzieci.ox.pl:


Preambuła

Regulamin określa zasady realizacji przez OX.PL Sp. Z o.o. na rzecz Użytkowników serwisu http://nasze-dzieci.ox.pl/ usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania zdjęć ich autorstwa i publicznego udostępniania takich zdjęć na stronach Serwisu oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 • I. Definicje
  • 1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu
  • 2. "OX.PL Sp. Z o.o." - operator Serwisu nasze-dzieci.ox.pl, OX.PL Sp. Z o.o. z siedzibą w Skoczowie 43-430 przy ul. Wałowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000365254, wysokość kapitału zakładowego 100,000 PLN, posiadająca NIP, 5482627940, REGON 241713791, tel. 33 477 01 89, e-mail: redakcja@ox.pl. zwana dalej OX.PL lub Portalem
  • 3. "Serwis" - serwis www o nazwie nasze-dzieci.ox.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie nasze-dzieci.ox.pl.
  • 4. "Konto" - konto założone przez Użytkownika w Serwisie OX.PL. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik ox.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
  • 5. "Zdjęcie" - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.
  • 6. "Profil" - miejsce, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika na jego temat.
  • 7. "Nazwa Profilu/Loginu, Nazwa Użytkownika" - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na ox.pl. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.
  • 8. "Blokada (Ban)" - ograniczenie możliwości działalności Użytkownika w Serwisie przez administratora Serwisu.
  • 9. "Usunięcie Konta" – całkowite ograniczenie dostępu Użytkownika do konta z jednoczesnym zablokowaniem wysyłki maili na adres mailowy przypisany do konta. Dane konta, ze względów bezpieczeństwa, będą zarchiwizowane do upłynięcia ustawowego okresu przechowywania danych na wypadek dochodzenia roszczeń, ich wykonywania lub obrony przed urzędami lub sądem.
  • 10. "Hotlink" - na innej stronie www zamieszczono bezpośredni link do pliku graficznego a nie strony html Serwisu.
  • 11. "Regulamin" - regulamin niniejszy, jak w treści preambuły.
 • II. Zasady ogólne
  • 1. Ox.pl udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z Internetu.
  • 2. Serwis oferuje możliwość nieodpłatnego zamieszczenia zdjęć, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez rejestracji w Portalu OX.PL jak i po jej wykonaniu.
  • 3. Niezarejestrowany użytkownik może jedynie przeglądać zdjęcia w serwisie, użytkownik zarejestrowany może dodawać i przeglądać zdjęcia.
  • 4. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
  • 5. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Zdjęcia, które wyświetlają się w szacie graficznej Serwisu. Serwis jest przeznaczony do umieszczania w nim zdjęć dzieci, tj. osób do lat 13. (uznajemy zgodnie z przepisami prawa cywilnego, że osoba do 13. roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych)
  • 6. Użytkownik może rozsyłać link do zdjęcia za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, dodawać do niego link na stronach, forach oraz zamieszczać link do Zdjęć w dowolnym miejscu i podawać jego adres komukolwiek. Linkować można zarówno do samego zdjęcia jak i do jego miniaturek, z zastrzeżeniem iż zdjęcie powinno być linkiem do strony zdjęcia w Serwisie (strona php, html) a nie do pliku graficznego (hotlink).
  • 7. Ox.pl może zamieszczać materiały reklamowe na stronach Zdjęć, w ich otoczeniu, na warstwie na zdjęciach reklamy w dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.
  • 8. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. Ox.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.
  • 9. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem OX.pl jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniosła OX.pl wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
  • 10. Kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
  • 11. OX.PL rejestruje wszystkie zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. OX.PL udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia. 12. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów. Takie postępowanie będzie skutkowało ponadto usunięciem Konta oraz wystąpieniem o opłatę za zrealizowaną reklamę lub odszkodowanie z tego tytułu.
  • 13. OX.PL zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp.
  • 14. OX.PL jest uprawniona do bezpowrotnego usunięcia zdjęcia bez ostrzeżenia.
  • 15. Użytkownik może usunąć zamieszczony przez siebie uprzednio obrazek, wysyłając na adres redakcja@ox.pl prośbę następującej treści: "Proszę o usunięcie Zdjęcia o tytule…………. (wstawić tytuł), dodanego dnia…. (wstawić datę)". Prośba musi pochodzić z maila, na które zarejestrowane jest konto na Portalu OX.PL, z którego dodano zdjęcie przeznaczone do usunięcia. Prośba musi zawierać nazwę (nick/login) Użytkownika na Portalu. OX.PL zobowiązuje się w ciągu 72 godzin od otrzymania powyższego zgłoszenia do usunięcia Zdjęcia.
  • 16. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz posiadanie aktywnego Konta na Portalu OX.PL.
  • 17. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta. Użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę odbywa się na odpowiedzialność właściciela Konta.
  • 18. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je.
  • 19. Przesłanie Zdjęcia oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  • 20. Zmiana nazwy Użytkownika nie jest możliwa, nie jest także możliwe przeniesienie Zdjęć na inne konto ani zmiana adresu email przypisanego do konta. W razie utraty adresu e-mail i hasła do Konta nie ma możliwości odtworzenia dostępu do Konta.
  • 21. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 • III.Zasady korzystania z Serwisu
  • 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:
   • a. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
   • b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
   • c. rozpowszechniać nielegalnych materiałów wymienionych w paragrafie II punkt 12 Regulaminu;
   • d. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników bez ich zgody;
   • e. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
   • f. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
   • g. generować nadmierne obciążenie Serwisu;
   • h. publikować zdjęć pochodzących z innych serwisów, gazet, czasopism, książek i innych bez zgody ich właściciela;
   • i. zamieszczać zdjęć erotycznych, pornograficznych i innych przeznaczonymi wyłącznie dla osób dorosłych;
   • j. dodawać sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych opisów zdjęć, nazw plików zdjęć, obrażających czy pomawiających osoby ze zdjęć lub autorów zdjęć czy poglądy osób w szczególności sugerujących erotyczne skojarzenia ze zdjęciem.
   • k. Dodawać więcej niż jedno zdjęcie tego samego dziecka w miesiącu.
   • l. Dodawać dwóch i więcej identycznych zdjęć i podpisów do zdjęć.
  • 2. Naruszenie postanowień punktu 1 paragrafu III powyżej powoduje natychmiastowe usunięcie zdjęć oraz Konta Użytkownika bez powiadomienia. OX.PL jest uprawniona do uniemożliwienia ponownej rejestracji Użytkownika, którego Konto zostało usunięte w myśl postanowień zdania pierwszego punktu bieżącego Regulaminu.
  • 3. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez OX.PL oraz zleceniodawców i reklamodawców OX.PL. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie.
  • 4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie Konta z Portalu OX.PL. Użytkownik po zalogowaniu się może wybrać opcje usunięcia Konta [Zakładka "Społeczność", podzakładka "Twój profil"]. Usuniętego konta nie da się ponownie aktywować.
  • 5. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta, wpisy użytkownika pozostają w serwisie. W przypadku woli Użytkownika o usunięciu wpisów z serwisu, Użytkownik musi napisać na adres redakcja@ox.pl prośbę o usunięcie wszystkich danych z serwisu. Prośba musi pochodzić z maila, na które zarejestrowane jest konto na Portalu OX.PL, z którego dodano wpisy przeznaczone do usunięcia. Prośba musi zawierać nazwę (nick/login) Użytkownika na Portalu. OX.PL zobowiązuje się w ciągu 72 godzin od otrzymania powyższego zgłoszenia do usunięcia wpisów.
 • IV.Prawa autorskie
  • 1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia Zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego Zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie Zdjęcia, a to w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie OX.PL uprawnienia do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęcia.
  • 2. Przez fakt zamieszczenia Zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz OX.PL autorskich praw majątkowych do zamieszczonych Zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez OX.PL na stronach Serwisu.
  • 3. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika Zdjęcia i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie OX.PL bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego Zdjęcia (oraz/lub wszelkich innych informacji) w Serwisie nasze-dzieci.ox.pl oraz na Portalu OX.PL, każdej z podstron Serwisu i Portalu OX.PL i dowolnej części Serwisu i Portalu OX.PL a także opatrywania Zdjęć przekazami reklamowymi oraz zgody na wykorzystywanie Zdjęcia oraz informacji umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności w sieci Internet, sieci telefonii komórkowej, utrwalanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką, oraz zgody na opracowanie na podstawie Zdjęcia utworów zależnych, a to w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji Serwisu oraz promowania i prezentacji działalności oraz funkcjonowania Serwisu.
 • V. Zasady współpracy
  • 1. OX.PL dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Jednakże OX.PL nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do OX.PL. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa wgrywanych do Serwisu zdjęć.
  • 2. OX.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez OX.PL na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z domeny ox.pl do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez OX.PL wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.
  • 3. OX.PL może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie, w szczególności z ważnej przyczyny. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie usunie swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.
  • 4. OX.PL dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu i ich dostępności przez całą dobę. OX.PL nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu.
  • 5. OX.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
   • a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
   • b. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których OX.PL przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
   • c. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • d. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy;
   • e. naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich;
   • f. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
   • g. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od OX.PL;
   • h. utratę danych spowodowaną w szczególności awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami;
   • i. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości;
   • j. szkody powstałe wskutek zamieszczenia zdjęcia przez Użytkownika w Serwisie.
  • 6. OX.PL może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli:
   • a. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
   • b. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
   • c. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety;
   • d. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe;
   • e. użytkownik przeciąża Serwis;
   • f. pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji;
   • g. Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (nikt się na nie zaloguje, nie zostanie dodane żadne zdjęcie) przez okres 180 dni;
   • h. zdjęcia utrzymywane w Serwisie wykorzystywane są do budowy szablonu serwisu (layout'u), jako banery reklamowe, jako elementy e- maili lub jako inne elementy graficzne bez bezpośredniego linku do zdjęcia na stronach Serwisu;
   • i. Użytkownik rozsyła do innych Użytkowników Serwisu oferty, reklamy lub też/albo kieruje jakiekolwiek informacje do więcej niż 20 różnych Użytkowników Serwisu w ciągu 12h.
 • VI.Reklamacje
  • 1. Jeśli Użytkownik chce skierować do OX.PL reklamację winien uczynić to za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby OX.PL.
 • VII. Ochrona danych
  • 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
  • 2. OX.PL zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
  • 3. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez OX.PL w celu poprawnego działania Konta Użytkownika w Serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci, samej wysyłki dokonuje OX.PL i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
  • 4. OX.PL stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. OX.PL zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • VIII. Postanowienia końcowe
  • 1. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.
  • 2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowaniu podlegają przepisy prawa cywilnego i karnego.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2015r. i obowiązuje do odwołania
Kontakt z redkacją .